Naar een fietsvriendelijke stad

In een fietsvriendelijke stad is het niet alleen aangenaam en veilig om te fietsen, maar moedigt het beleid de bewoners aan om de fiets te gebruiken.

Het uitgangspunt is de fiets als volwaardig vervoersmiddel. Meer nog, de fiets is de opstap voor een brede bevolkingsgroep om te deel te nemen aan het sociale leven verder dan de eigen straat. Het is dan ook een belangrijke taak van het beleid om de fiets als de norm te zien binnen een lokaal mobiliteitsplan.

Een mobiliteitsbeleid is pas fietsvriendelijk als de fiets de basisschakel vormt tussen de andere vervoersmiddelen. Dit gaat verder dan de aanleg en het beheer van fietspaden. Het is een geheel aan maatregelen die het gebruik van de fiets mogelijk maken en aanmoedigen. Het is een beleid dat de fietser echt omarmt en in de watten legt.

Waarom specifiek een fietsbeleid?

 • Door een sterk fietsbeleid krijgen meer mensen de mogelijkheid voor meer mobiliteit. Het is bij uitstek het vervoermiddel voor kwetsbare burgers zoals kinderen en  ouderen.
 • Een degelijk uitgebalanceerd fietsbeleid is de noodzakelijke aanvulling van een integraal mobiliteitsplan. Kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen is het sluitstuk in een fijnmazig netwerk van het openbaar vervoer.
 • Een fietsbeleid dat ontstaat in co-creatie met alle betrokkenen opent niet alleen nieuwe horizonten voor de fietser, maar vooral nieuwe mogelijkheden voor bereikbaarheid van scholen, handelaars, openbare dienstverlening en andere publieke plaatsen.
 • Overigens, zich verplaatsen per fiets is aangenaam. Het geeft meer tijd voor contact met de omgeving, zodat je een andere wereld ontdekt! Het is trager, maar veel intenser en vooral boeiender.
 • En met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is elke gefietste kilometer winst voor onze leefomgeving. Minder fijn stof, minder CO2-uitstoot, gewoonweg gezonder.

Speerpunten voor een fietsvriendelijk beleid

Een fietsvriendelijk beleid is gedragen door alle betrokkenen.

Een gedragen fietsbeleid is een co-creatie met alle betrokkenen. Bij elke denkoefening rond beleidsbeslissingen inzake mobiliteit in het algemeen en een beleid voor de trage weggebruiker in het bijzonder is het noodzakelijk om een betrokkenheidstoets te doen vanuit de vraag: “Wie is betrokken en heeft dan ook iets waardevols zeggen over dit idee?” 
Hierbij denken wij onder andere aan:

 • de gebruikers, ook de kinderen en de ouderen
 • de ouders, de omwonenden, de leerkrachten en directies van scholen
 • de leden en leiding van jeugdbewegingen, sportclubs en dergelijk
 • de medewerkers en gebruikers van middenveldorganisaties
 • de medewerkers en gebruikers van de verschillende openbare diensten
 • de deskundigen van belangengroepen zoals fietsersbond
 • de lokale handelaars
 • deskundigen met een achtergrond van mobiliteit en veiligheid
 • … deze lijst is niet limitatief, maar kan helpen bij het uitnodigen van een zoveel mogelijk betrokkenen.

 

Een fietsvriendelijk beleid is de groene draad voor tal van andere beleidsdomeinen.

Enkele ideeën die Bilzen nog fietsvriendelijker kunnen maken:

 • Hierbij denken wij aan voorschriften bij infrastructuurwerken en bouwvergunningen zoals: dossiers inzake ruimtelijke ordening, de bouw of vernieuwing van publieke gebouwen, het inrichten van woonwijken en dergelijke.
 • Ook bij organisatie van evenementen is het belangrijk om de verplaatsing per fiets te promoten door bijvoorbeeld het voorzien van aangepaste en bewaakte parkeermogelijkheden.
 • Bij het gesloten station is er mogelijkheid voor een fietsherstelplaats, als vorm van sociale tewerkstelling. Hierbij kan samengewerkt worden met organisaties die fietsen verhuren. Deze fietsen kunnen dan ter beschikking gesteld worden op een aantal plaatsen in Bilzen, in de dorpen, bij de KMO-zones en dergelijk.
 • Bij de behandeling van investeringsprojecten zou steeds een “fietsvriendelijkheidstoets” kunnen gebeuren. Hierdoor zit het fietsbeleid sterk verankerd in een consequente beleidsvisie.

 

Beleidskeuze: om dit te versterken is, kan het beleid kiezen voor één centraal aanspreekpunt in de persoon van een mobiliteitsambtenaar, die niet alleen gespecialiseerd is inzake fietsbeleid, maar vooral met passie een trekker is in de co-creatie van een waardevol fietsbeleid.

Lees hier de volledige inspiratiegids voor een fietsvriendelijke stad.