Veilig naar school

06 November 2020

Veilig naar school

Bijkomend agendapunt van Groen Bilzen voor gemeenteraad van 10 november 2020. Samenvatting Gelet op het belang van veilig van en naar school te kunnen per fiets wordt aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om werk te maken van een fietsrouteplan voor schoolgaande jeugd. Om dit te realiseren is het waardevol om een samenwerking met een professionele organisatie op te starten, samen met een overleg met alle betrokkenen.  

Motivering

De sociaal-maatschappelijke waarde van veilige schoolomgevingen kan vandaag niet meer overschat worden. Willen wij dat meer kinderen op een sportieve , gezonde en vooral veilige manier naar school gaan, dan is het belangrijk om te zorgen dat vaders en moeders hun kind met een gerust hart zien vertrekken ’s morgens en weten dat ze ’s avonds veilig en wel terug thuis komen. De talrijke ongevallen in schoolomgevingen tonen aan dat verkeersveiligheid - vooral rond scholen - absolute voorrang moet krijgen in het beleid dat gericht is op de toekomst. Het is een enorme beleidsverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elk kind dat ’s morgens naar school gaat, ’s avonds veilig en wel terug thuis komt!

Veilig naar school fietsen vraagt veel voorwaarden: goede fietsvoorzieningen aan scholen, autoluwe schoolomgevingen, verbod voor zwaar vervoer op begin- en einduren van scholen, goede verlichting van oversteekplaatsen, en waar mogelijk en/of noodzakelijk een goede begeleiding.

Hier vind je het stratenplan voor Bilzen. We zien hier heel wat knelpunten die werden aangebracht door gebruikers zelf. De laatste jaren zijn een aantal van die punten aangepakt, maar er zijn nog tal van gevaarlijke punten waarbij onvoldoende aan gerichte oplossingen wordt gewerkt. Denken wij hierbij aan de situatie bijvoorbeeld aan de scholen in Beverst, de scholen in Munsterbilzen, de doortocht in Munsterbilzen met o.m het donker punt aan het zebrapad ter hoogte van de kinderopvang Domino, de scholen in Bilzen, de onveilige fietsroutes vanuit de deelgemeenten naar het centrum. Vorige gemeenteraad werd nog gesproken over de uiterst gevaarlijke situatie op Groenendaal, waarlangs veel scholieren fietsen.

Inzake veilige schoolomgevingen heeft de organisatie Octoplusplan heel wat ervaring in het opzetten van degelijke projecten in samenwerking met steden, scholen en betrokkenen.
Bij uitbreiding kan dergelijk project rond fietsveilig naar school ingepast worden in een algemene visie op functioneel en recreatief fietsgebruik. Bilzen heeft heel wat mooie fietsroutes en ligt centraal op het fietsroutenetwerk. Het moet een uitdaging zijn om van Bilzen dé fietsstad in dé fietsprovincie te maken. Hiervoor kan misschien inspiratie gehaald worden bij het fietsnet in Genk.

In het verleden heeft het beleid steeds gekozen voor een samenwerking met externe expertisebureaus, zoals bijvoorbeeld de aanpak van het project rond het Edelhof in Munsterbilzen. Telkens werd gewezen op de sterke meerwaarde van deze expertisebureaus bij de ontwikkeling van stedelijke projecten.

Verder hebben verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld de vergroening van het kerkhof in Martenslinde, aangetoond dat een directe burgerbetrokkenheid voor een sterker draagvlak zorgt. Heel wat studies wijzen uit dat een mentaliteitswijziging begint bij het samen nadenken over concrete situaties en samen werk maken van mogelijke verbeteringen. Inzake fietsgebruik naar school - en bij uitbreiding naar een breder functioneel en recreatief fietsgebruik - is het belangrijk dat alle betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van het project, zodat met de groei van een mooi project, ook gewerkt wordt aan een grondige mentaliteitswijziging als hefboom om zich in te zetten voor een fietsveilige omgeving.

 

Besluit

Artikel 1

De gemeenteraad geeft opdracht aan het College van Burgemeester en Schepenen om op relatief korte termijn een samenwerkingsverband op te zetten met een professionele organisatie die de nodige kennis en ervaring heeft om samen met alle betrokkenen te werken aan veilige schoolomgevingen (zoals bijvoorbeeld Octopusplan of route2school).

Artikel 2

Samen met deze professionele organisatie werken de bevoegde diensten aan een plan van aanpak voor veilige schoolomgevingen en routes van/naar school, waarbij ook werk wordt gemaakt van een sterke betrokkenheid van verschillende stakeholders, zoals gebruikers en bewoners in de omgeving.

Artikel 3

Tijdens de gemeenteraad van februari 2021 brengt het College van Burgemeester en Schepenen verslag uit over de stand van zaken en verdere aanpak inzake deze thematiek.

 

Meer informatie over een fietsvriendelijke Bilzen, zoals opgemaakt door Groen Bilzen voor verkiezingen 2018.