welzijnsadviesraad

03 Juni 2020

Samenvatting: Met dit voorstel wordt gemeentelijke welzijnsadviesraad opgericht. Deze gemeentelijke adviesraad ijvert voor een verbetering de leefomstandigheden –in brede betekenis- van alle personen die het moeilijk hebben in de samenleving in het algemeen. In periodes van bijzondere uitdagingen, zoals bijvoorbeeld deze corona-tijden, kan de welzijnsadviesraad een belangrijke rol spelen.

MOTIVERING

Rekening houdend met

  • het decreet lokaal bestuur waarbij voorzien wordt in de oprichting van adviesraden om het gemeentelijke beleid te ondersteunen. Hierbij wordt voorzien dat binnen de schoot van de gemeenteraad een welzijnsadviesraad kan opgericht worden.
  • het gemeenteraadsbesluit dd. 7 april 2020 waarbij zowel het participatiereglement als de afsprakennota werd goedgekeurd.
  • het feit dat toch heel wat mensen uit de zogenaamde doelgroepen het moeilijk hebben om aansluiting te vinden bij de samenleving. Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat kansenarmoede een uitdaging blijft in Bilzen.
  • het feit dat er binnen Bilzen heel wat organisaties actief zijn rond het betrekken van kansengroepen bij het sociaal-maatschappelijk leven.

 

BESLUIT

ARTIKEL 1

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de installering van een welzijnsadviesraad. Deze raad geeft advies aan het gemeentebestuur op het gebied van beleid rond welzijn, armoedebestrijding en andere belangrijke samenlevingsuitdagingen.

ARTIKEL 2

De welzijnsadviesraad heeft als adviesorgaan een breed takenpakket, zoals

  • relevante informatie betreffende de gemeente verzamelen en inventariseren,
  • knelpunten en noden bespreken om samenlevings-bevorderende initiatieven uit te werken,
  • overleg en samenwerking tussen de belanghebbende partners stimuleren,
  • adviezen uitbrengen zowel op vraag als op eigen initiatief,
  • activiteiten organiseren.

In periodes van bijzondere uitdagingen, zoals bijvoorbeeld deze corona-tijden, kan deze welzijnsadviesraad een belangrijke rol als klankbord opnemen. De welzijnsadviesraad heeft de mogelijkheid om zelf thematische werkgroepen in te richten en terug op te heffen waarbij ook niet leden van de welzijnsadviesraad kunnen participeren.

ARTIKEL 2

De welzijnsadviesraad wordt samengesteld uit een vaste kern van 15 vrijwilligers, waarbij vooral gekeken wordt naar vertegenwoordigers uit armoedeorganisaties. De welzijnsadviesraad kan steeds experts uitnodigen om mee te vergaderen.

ARTIKEL 3

In overeenstemming met het gemeenteraadsbesluit van 7 april 2020 stelt de welzijnsadviesraad een eigen huishoudelijk reglement op.

ARTIKEL 4

Tijdens de installatievergadering van de welzijnsadviesraad duiden de aanwezigen een voorzitter en secretaris aan. De voorzitter en secretaris leggen samen met de bevoegde schepen en ambtenaar de vergaderagenda vat. De welzijnsadviesraad vergadert minstens 4 keer per kalenderjaar.

ARTIKEL 5

De gemeenteraad vraagt aan de bevoegde schepen om voor de volgende zitting van de gemeenteraad een brede oproep te doen aan de burgers waarin de oprichting van de welzijnsadviesraad wordt aangekondigd en waarin burgers worden opgeroepen om zich aan te melden.

ARTIKEL 6

Jaarlijks maakt de welzijnsadviesraad een verslag op over de activiteiten van het afgelopen jaar. Dit verslag wordt jaarlijks ter kennisgeving voorgelegd aan de gemeenteraad.