Voorstel tot het opstellen van een hemelwaterplan

03 Juni 2020

MOTIVERING

Vlamingen hebben weinig water ter beschikking. Volgens de OESO is er gemiddeld in Vlaanderen en Brussel jaarlijks tussen 1 100 en 1 700 m³ water per persoon beschikbaar. Slechts enkele Westerse landen beschikken over nog minder water per inwoner (Italië en Tsjechië). Zelfs in landen als Spanje, Portugal en Griekenland is de waterbeschikbaarheid per inwoner groter dan in Vlaanderen en Brussel.
Hoe komt dit? We hebben structureel grondwater te weinig. En daar zijn drie belangrijke redenen voor:

  1. Wij hebben geen grote rivieren zoals onze Noorderburen in Nederland, die water uit de Rijn in het IJselmeer opslaan;
  2. We zijn een zeer dichtbevolkte regio;
  3. Onze bodem is sterk gedraineerd en verhard, waardoor we de regen die neervalt niet voldoende kunnen opslaan.

Regenachtige herfst en winter, daarna drogere zomers: dat is typisch Vlaams. Als een paar opeenvolgende zomers het tropisch warm wordt met veel water dat verdampt en de andere seizoenen waren niet kletsnat, dan ontstaan de problemen.

De nieuwe uitdaging? Hoe water vasthouden om zo verdroging te lijf te gaan.

Er is een gemeentelijk instrument dat daarbij helpen kan – het gemeentelijk hemelwaterplan.

Rekening houdend met het feit dat

  • lokale besturen een belangrijke partner zijn in de aanpak van het droogte- en overstromingsprobleem;
  • de opmaak van een hemelwaterplan een maatwerk-instrument is dat hierbij kan helpen;
  • een hemelwaterplan een antwoord geeft op de vraag: waar moet het hemelwater, afkomstig van bestaande en geplande wegenis, woningen en (on)verharde oppervlakten naartoe in de gemeente? En dit vanuit een duidelijke visie: eerst vasthouden (en hergebruiken), vervolgens infiltreren, en pas in laatste instantie vertraagd afvoeren.
  • een hemelwaterplan de potentiële problemen in kaart brengt;
  • een hemelwaterplan een langetermijnvisie uitwerkt om de leefomgeving in harmonie te brengen met water.

BESLUIT

ARTIKEL 1

De gemeenteraad geeft de opdracht aan het schepencollege een hemelwaterplan op te stellen.

ARTIKEL 2

Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een stand van zaken betreffende de uitvoering van dit plan gerapporteerd.